Gasthaus-Hotel Feldschlange***                                                      0043(0)7752/83747                                    hotel.feldschlange@gmx.at